Polityka prywatności

Bartosz Troch Studio przestrzega prawa do prywatności wszystkich użytkowników tego serwisu. W tym dokumencie znajdziesz informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez ten serwis. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

Zakres danych

Na potrzeby świadczenia usług  na tym serwisie (dokonanie zakupu i stworzenie konta użytkownika) przetwarzane są dane osobowe Użytkowników, w szczególności są to: adres e-mail, imię, nazwisko oraz adres. W przypadku firm jest to również NIP i nazwa firmy.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest:

Bartosz Troch Studio

ul. J.Dąbrowskiego 118/23

02-598 Warszawa

NIP: 9562262359

 

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • założenia konta użytkownika
 • dokonania zakupu w sklepie
 • wystawienia faktury

 

Podstawa przetwarzania

W tym celu Użytkownik wyraża zgodę dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby skorzystania z określonych usług, co oznacza, że podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich

 

 

Przekazanie danych, ich poprawianie i usunięcie

 

Każdy z Użytkowników podaje dane dobrowolnie. Ma prawo w każdej chwili do ich edycji za pomocą panelu użytkownika. Całkowite usunięcie danych wiąże się z usunięciem Konta Użytkownika, co wymaga zaznaczenia opcji „Usuń Konto” na Koncie Użytkownika.

 

Okres przetwarzania danych osobowych

 

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane do momentu posiadania przez nich konta użytkownika w tym serwisie.

 

Zgodnie z RODO otrzymujesz prawo do:

 • dostępu do danych osobowych
 • edycji danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw proszę o kontakt: kontakt@studiotroch.com

 

 

Ochrona przetwarzania danych osobowych:

Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym.

 

 

 

Cookies

W ramach Serwisu stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies.

 

Co to jest plik „cookie”?

Cookies (ciasteczka) są to małe pliki zapisywane na Twoim urządzeniu przez strony internetowe, które odwiedzasz. W plikach cookie zawarte są różne informacje, które są często niezbędne, aby strona działała prawidłowo. Cookies są zaszyfrowane w taki sposób, aby osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu. Informacje zebrane na podstawie plików cookie może odczytać tylko Bartosz Troch Studio oraz – ze względów technicznych – zaufani partnerzy z których technologii korzystamy.

 

W jakim celu używamy plików cookie?

Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu www.studiotroch.com. Operator wykorzystuje te pliki do możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu. Wykorzystujemy je również do dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę. Ostatnim powodem jest tworzenia anonimowych statystyk za pomocą narzędzia Google Analytics z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

 

Blokowanie cookies

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

 

 

 

Regulamin sklepu

Dokonując zakupów w sklepie online – www.studiotroch.com/sklep/ akceptujesz poniższy regulamin.

 

I. Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.studiotroch.com;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.studiotroch.com/sklep/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Bartosz Troch Studio a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

10. Platforma edukacyjna – strona na której Klient otrzymuje dostęp do produktów zakupionych w sklepie.

 

II. Postanowienia ogólne

 

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.studiotroch/com/sklep/.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod www.studiotroch/com/sklep/, prowadzony jest przez:

Bartosz Troch Studio

ul. J. Dąbrowskiego 118/23

02-598 Warszawa

NIP: 9562262359

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: Posiadanie przeglądarki Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrom

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.studiotroch.com/polityka-prywatnosci-i-cookies/

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja użytkownika i utworzenie konta.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Bartosz Troch Studio może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Bartosz Troch Studio za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Bartosz Troch Studio.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Bartosz Troch Studio.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Bartosz Troch Studio,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.studiotroch.com/sklep/ i dokonać wyboru kursu online.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

4.6. Podczas procesu zakupowego klient musi utworzyć własne konto zawierające login i hasło

4.7. Po złożeniu Zamówienia i opłaceniu jego, klient otrzymuje odstęp do platformy edukacyjnej pod adresem: www.studiotroch.com/platoforma-edukacyjna/

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta dostępu do platformy

 

V. Dostawa

 

5.1. Dostawa towarów odbywa się wirtualnie. Po dokonaniu procesu zakupów, klient ma dostęp do platformy edukacyjnej pod adresem: www.studiotroch.com/platoforma-edukacyjna/ gdzie będzie widoczny zakupiony przez niego produkt.

 

VI. Ceny i metody płatności

 

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za pomocą systemu PayU lub Paypal

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 

7.1. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7.2. Bartosz Troch Studio informuje, że w momencie dostarczenia produktu wirtualnego , czyli otrzymania dostępu do platformy edukacyjnej online, klient traci możliwość odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

7.3. Klient wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 

8.1. Bartosz Troch Studio jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@studiotroch.com. Bartosz Troch Studio zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 7 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

IX. Postanowienia końcowe

 

9.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Bartosz Troch Studio a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

9.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Bartosz Troch Studio a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Bartosz Troch Studio.

9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Brak produktów w koszyku.